Ako sa môžem zapojiť do projektu Darujem ti svoj talent?

Na stránke www.darujemtalent.sk si kliknite na odkaz Napísať príbeh, ktorý sa nachádza v hornej lište. Otvorí sa formulár, v ktorom vyplníte základné údaje o sebe. Políčka označené hviezdičkou sú povinné. Na stránke pri príbehu bude zverejnené vaše krstné meno, mesto a dátum. Ostatné osobné údaje sú určené výlučne pre potreby Rádia LUMEN za účelom kontaktovania účastníka projektu. V časti Názov príspevku zadáte titulok, ktorý bude zverejnený pri vašom príbehu a v časti Obsah príspevku napíšete príbeh o sebe. V prípade, že chcete použiť ilustračnú fotografiu z vlastného albumu, môžete ju priložiť ako prílohu. Ak bude fotografia spĺňať požadovanú kvalitu a rozmery, zverejníme ju pri vašom príbehu. Následne zakliknete, že súhlasíte so Všeobecnými podmienkami projektu a odošlete svoj príbeh kliknutím na Poslať príspevok.

Čo sa stane po odoslaní môjho príbehu? 

Po kliknutí Poslať príspevok, bude váš príbeh odoslaný vyhlasovateľovi projektu. Ten prostredníctvom poverenej zodpovednej osoby skontroluje obsah príspevku. Ak bude príbeh vhodný na publikovanie, teda splní všetky podmienky zapojenia sa do projektu, zobrazí sa na stránke darujemtalent.sk najneskôr do 48 hodín od prijatia u vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ projektu má právo editovať príspevok, ak by presahoval maximálnu povolenú dĺžku a tiež vykonať jazykovú korektúru pred jeho zverejnením. Vyhlasovateľ projektu má právo váš príspevok bez upovedomenia nezverejniť, ak by došlo k zisteniu závažných skutočností, ktoré budú brániť zverejneniu takéhoto príbehu a taktiež si vyhradzuje právo nepublikovať nevhodný, nemorálny, diskriminačný, alebo inak eticky neprijateľný text.

Čo musí obsahovať príbeh, ktorým sa zapojím do projektu?

Ak sa do projektu zapojíte ako darca, v príbehu o sebe napíšte kto ste, čomu sa venujete a aký talent chcete darovať. Uviesť môžete aj informácie o tom, pre koho je podľa vás tento talent určený a koho by ste ním chceli potešiť. Vaše slová môžu pomôcť ostatným ľuďom rozhodnúť sa, či sa chcú uchádzať o váš talent.

Ak sa do projektu zapojíte ako obdarovaný, v príbehu o sebe čo najpresvedčivejšie napíšte, ako vám dokáže daný talent pomôcť, prečo by ste si práve vy zaslúžili tento talent, alebo niekto z vášho okolia, o kom píšete. Vaše úprimné slová môžu pomôcť darcovi správne sa rozhodnúť.

Kto sa môže zapojiť do projektu Darujem ti svoj talent?

Do projektu Darujem ti svoj talent sa môže zapojiť každý kto dovŕšil vek 18 rokov a spĺňa všetky podmienky účasti zverejnené na stránke darujemtalent.sk v časti Štatút.

Kto sa môže stať darcom?

Darcom sa môže stať dospelá fyzická osoba s osobitným talentom, ktorý je možné darovať a tým niekomu pomôcť. Pod slovom talent sa na účely tohto projektu rozumejú akékoľvek zručnosti, vedomosti, schopnosti, či iné nadanie, ktorými darca disponuje.

Talent musí byť výhradne vo vašom osobnom vlastníctve, prípadne výsledkom vašej tvorivej duševnej činnosti, ktorú ste ochotný bezodplatne a nenávratne venovať.

Môžem byť anonymným darcom?

Darca nemôže byť anonymný. Ak chcete zostať v skrytosti, no aj napriek tomu sa do projektu zapojiť, máte možnosť darovať peniaze na účet neziskovej organizácie PRE LUMEN n.o., IBAN: SK71 0200 0000 0030 9801 0859. Do správy pre prijímateľa zadajte „talent“. Tieto prostriedky budú použité na realizáciu projektu.

Kto sa môže stať obdarovaným? 

Obdarovaným na účely tohto projektu sa môže stať človek, alebo rodina, ktorá svojím životným príbehom presvedčí darcu, že si jeho talent zaslúži a že ho naozaj potrebuje.

Môžem za príbehy hlasovať?

Návštevníci stránky www.darujemtalent.sk, ktorí majú zriadený profil na Facebooku môžu príbehy „lajknúť“ teda zakliknúť „Páči sa“. Počet „lajkov“ však nie je pri výbere obdarovaného smerodajný. Darca môže, ale nemusí pri rozhodovaní zohľadniť počet „lajkov“ pri jednotlivých príbehoch.

Kto rozhodne o tom, komu bude talent darovaný?

Každý darca dostane rovnaký priestor na prezentáciu svojho talentu. Jeho príbeh bude zverejnený v hlavnom slideri po dobu, ktorú určí vyhlasovateľ projektu, tak, aby záujemcovia o talent mali dostatok času sa o talent uchádzať. O konkrétny talent sa môže uchádzať maximálne 10 príbehov. Napokon darca vyberie, komu svoj talent daruje. Pri rozhodovaní má právo zohľadniť návrh vyhlasovateľa projektu.

Ako sa talent dostane k prijímateľovi? 

Rádio LUMEN vo vysielaní vyhlási, koho si darca vybral. Vyhlasovateľ projektu sprostredkuje kontakt medzi darcom a obdarovaným. Na realizácii a odovzdaní talentu sa zúčastnené strany dohodnú a vyhlasovateľ projektu odovzdanie talentu riadne zdokumentuje. Výstupy z odovzdávania talentu odznejú vo vysielaní Rádia LUMEN a na www.lumen.sk.

Čo ak žijem v zahraničí, kde počúvam Rádio LUMEN a chcel by som sa zapojiť do projektu?

Projekt Darujem ti svoj talent je určený občanom Slovenskej Republiky. Ak ste Slovák žijúci v zahraničí aj vy sa môžete zapojiť a napísať nám príbeh o niekom, kto žije na Slovensku a potrebuje pomoc.

Ako dlho bude trvať projekt Darujem ti svoj talent?

Projekt sa začína v apríli 2019 a končí sa v júni 2019.