Štatút

Všeobecné podmienky a Ochrana osobných údajov

I. Účel projektu

 1. Projekt s názvom Darujem talent alebo Darujem ti svoj talent je projektom pomoci, ktorý sa realizuje na internetovej platforme s názvom www.darujemtalent.sk. Hlavnou myšlienkou projektu je vzájomná pomoc medzi darcami a obdarovanými a to prostredníctvom príbehov, ktoré o sebe napíšu.

II. Vyhlasovateľ projektu

 1.  Vyhlasovateľom projektu je PRE LUMEN n.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica na základe licencie poskytnutej autorom Mgr. Andrea Poláčková, Šustekova 18, 851 04 Bratislava.
 2. Projekt sa na základe tohto štatútu uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

III. Pravidlá zapojenia sa do projektu pomoci

 1. Podmienkou pre zapojenie sa do projektu pomoci Darujem ti svoj talent je minimálna veková hranica 18 rokov. Do projektu sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá chce pomôcť svojím talentom (ďalej len Darca). Pod slovom „talent“ sa na účely tohto projektu rozumejú akékoľvek zručnosti, vedomosti, schopnosti, či iné nadanie, ktorými Darca disponuje.
 2. Talent musí byť výhradne v osobnom vlastníctve Darcu, prípadne výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti, ktorú je ochotný bezodplatne a nenávratne venovať.

IV. Pravidlá odovzdania a realizácie pomoci

 1. Prijímateľa talentu (ďalej len Obdarovaný) vyberie Darca spolu so zriaďovateľom projektu. Vyhlasovateľ zorganizuje stretnutie, pri ktorom Darca svoj talent odovzdá Obdarovanému. Toto stretnutie Vyhlasovateľ zdokumentuje a výstupy z neho odznejú vo vysielaní Rádia LUMEN a na lumen.sk.

V. Účasť v projekte pomoci

 1. Účastníkmi v projekte pomoci Darujem ti svoj talent sú Darca a Obdarovaný.
 2. Obaja účastníci svojou účasťou v projekte vyjadrujú súhlas s pravidlami projektu a zaväzujú sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z o Ochrane osobných údajov dávajú účastníci súhlas so spracovaním osobných údajov – meno, priezvisko, bydlisko, číslo telefónu, e-mailová adresa – poskytnutých v rámci projektu Vyhlasovateľom výlučne na zrealizovanie pomoci. Osobné údaje nie sú ďalej použité na marketingové účely.
 3. Vyhlasovateľ projektu si vyhradzuje právo pravidlá projektu kedykoľvek zmeniť, projekt skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.
 4. Účasťou v projekte prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tohto projektu a s tým, že Vyhlasovateľ je oprávnený povedať meno, priezvisko a miesto bydliska Obdarovaného vo vysielaní Rádia LUMEN.

VI. Propagácia projektu

 1. Propagácia projektu prebieha najmä vo vysielaní Rádia LUMEN, na webstránke lumen.sk a na stránkach, alebo platformách mediálnych partnerov projektu, ktorí sú špecifikovaní na webstránke darujemtalent.sk 

VII. Začiatok a ukončenie projektu

 1.  Realizačná fáza projektu prebieha od apríla 2019 do júna 2019.

 

Tento štatút je uložený v sídle Vyhlasovateľa projektu a na stránke darujemtalent.sk v časti Štatút.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Vyhlasovateľa.

Štatút k projektu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Vyhlasovateľa projektu.

V Banskej Bystrici, dňa 01.04. 2019

PRE LUMEN n.o.